Najbolji način da pronađete dadilju ili bebisiterku

Uslovi korišćenja

Molimo da pažljivo pročitate dole navedena pravila i uslove korišćenja Siterka.com sajta. Samim pristupanjem sajtu, korišćenjem materijala koji se na njemu nalazi, vi automatski prihvatate njegove uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta, molimo vas da ga odmah i napustite.

Siterka.com omogućava korišćenje usluga i sadržaja portala isključivo u skladu sa Uslovima korišćenja. Korišćenjem sajta Siterka.com u bilo kom delu, smatra se da su korisnici i posetioci portala upoznati sa ovim Uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja i usluga ovog portala ili bilo kojeg njegovog dela na sopstvenu odgovornost. Pristup portalu Siterka.com je slobodan i besplatan. Dostupan je na web adresi siterka.com. Registracija na portal Siterka.com je obavezna ukoliko želite da imate pristup kompletom objavljenom sadržaju i svim funkcionalnostima portala.

Siterka.com zadržava pravo promene, i ukidanja bilo kog sadržaja ili usluge na portalu bez prethodne najave.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Siterka.com portal poštuje i čuva privatnost svojih korisnika i posetilaca portala, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Lične podatke koji se prikupe tokom procesa registracije, a koji nisu vidljivi kao deo javnog profila korisnika, kao i ostale podatke o korisniku, Siterka.com neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.
Portal Siterka.com će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim licima koji imaju ostvarivati svoj pravni interes ili čije je pravo povređeno.

Svi lični podaci se prikupljaju u cilju omogućavanja funkcionisanja servisa koji povezuje roditelje i siterke, i pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima portala. Siterka.com se obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti ni u koje druge svrhe.

Svaki korisnik koji napravi siterka ili roditelj profil pristaje da se njegovi lični podaci koji sačinjavaju siterka ili roditelj profil stave na uvid posetiocima sajta. Takođe, svaki član zadržava pravo da zatraži uklanjanje svog profila i brisanje ličnih podataka sa portala. Svaki član u mogućnosti je da podatke iz profila i svoje lične podatke u svakom trenutku obriše.

OGRANIČENJA
Korisnicima portala je zabranjeno objavljivanje, slanje ili razmena sadržaja koji krše važeće zakone Republike Srbije, odnosno sadržaja koji je vulgaran, preteći, ili po bilo kom osnovu diskriminatorski.

Siterka.com zadržava pravo da bez prethodne najave ukloni sadržaj odnosno korisnički profil koji se kosi sa važećim propisima Republike Srbije, odnosno ukoliko sadržaj ne odgovara dobrom ukusu i promociji međusobnog poštovanja i uvažavanja korisnika portala.

Zabranjeno je postavljati oglase ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim sadržaje:

- koji nisu u skladu sa zakonom, koji su štetni ili preteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, klevete, predstavljaju zadiranje u tuđu privatnost ili su na bilo koji drugi način štetni maloletnim osobama

- koji su po prirodi pornografski (zabranjen je unos oglasa, fotografija, tekstova i linkova ka drugim sajtovima u kojima se spominje, ili koji sadrže, pornografski materijal, dečiju pornografiju ili bilo kakav sličan sadržaj)

- koji predstavljaju podsticanje nezakonitih ili pornografskih transakcija

- koji uznemiravaju, omalovažavaju ili su neprijateljski orijentisani prema pojedincu ili grupi na osnovu verske ili polne pripadnosti, seksualne orijentacije, rasne ili etničke pripadnosti

- koji sadrže lične ili identifikacione podatke o drugoj osobi bez njenog izričitog odobrenja

- koji su lažni, prevarni, koji pogrešno informišu ili predstavljaju "mamac ili podsticaj"

- koji krše neko patentno pravo, tržišnu marku, trgovinsku tajnu, autorsko ili neko drugo pravo bilo koje osobe, ili Sadržaj koji korisnik nema pravo da učini dostupnim po sili zakona ili načelima ugovornog odnosa

- koji prave ili sadrže "afiliate marketing", "vezane preporuke", "junk mail", "spam", "lančana pisma", "piramidalne sadržaje" ili netražene reklame bilo kog tipa

- koji prave ili sadrže bilo koji oblik reklamiranja ili navođenja koji je objavljen u okviru siterka.com stranica a koje nisu predviđene za te sadržaje, ili je e-mailom poslato korisnicima siterka.com koji nisu pismeno pristali da budu kontaktirani vezano za druge usluge, proizvode ili komercijalne interese

- koji sadrže linkove na komercijalne usluge ili internet stranice, osim u slučajevima koji su dopušteni ovim uslovima

- koji reklamiraju bilo koju nezakonitu uslugu ili prodaju bilo kojih artikala čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim pravom, uključujući bez ograničenja artikle čija je prodaja regulisana ili zabranjena pravom republike Srbije

- koji sadrže softwarske viruse ili bilo kakav drugi kompjuterski kod, datoteke ili programe dizajnirane da ometaju, uništavaju i na bilo koji način sprečavaju i ograničavaju funkcionalnost bilo kog kompjuterskog software-a ili hardware-a ili telekomunikacione opreme

- koji ometaju rad putem prekomernog broja poruka upućenih serveru, ili na drugi način negativno utiču na upotrebu ovih stranica i usluga od strane drugih korisnika ili
koji koristi e-mail adrese koje pogrešno upućuju na pošiljaoca, falsifikovanja zaglavlja ili na drugi način izmenjene znakove raspoznavanja kako bi prikrili poreklo sadržaja prenetog ovim stranicama i njihovim uslugama.

Korisnik je dalje saglasan da ni u kom slučaju NEĆE:

- kontaktirati nijedno lice koje je zatražilo da se ne kontaktira, "uhoditi" ili na drugi način uznemiravati bilo koga, prikupljati lične podatke o drugim korisnicima u komercijalne ili nezakonite svrhe

OBAVEZE I ODGOVORNOST
Siterka.com se obavezuje da će se pažljivo starati o sadržaju portala i nalozima korisnika, da će ažurno vrši izmene naloga korisnika na njihov zahtev, kao i da će se starati o bezbednosti portala i prikupljenih ličnih podataka korisnika. Ukoliko, i pored staranja o ličnim podacima korisnika, dođe do kompromitacije bezbednosti portala i ličnih podataka usled hakerskog napada, Siterka.com neće biti smatrana odgovornom za eventualnu štetu do koje bi moglo da dođe u takvom slučaju.

Siterka.com ne odgovara, krivično ili materijalno, za istinitost podataka unesenih od strane korisnika. Svi profil podaci o siterkama i/ili roditeljima, kao što su lično ime, datum rođenja, slika, biografija i ostali atributi, unešeni su od samih korisnika i Siterka.com ne proverava verodostojnost ovih podataka.